Dopłaty na kolektory do 45%

 • załatwiamy wszelkie formalności administracyjne
 • jesteśmy autoryzowanym instalatorem zestawów solarnych największego polskiego producenta firmy HEWALEX

Procedura uzyskania kredytu z dopłatą NFOŚiGW: (w skrócie):

 1. Należy zgłosić się do banku z wnioskami
  • o udzielenie kredytu na zakup i montaż instalacji solarnej oraz
  • o dopłatę z NFOŚiGW na spłatę 45% kapitału kredytu

  i innymi wymaganymi dokumentami

 2. Po akceptacji wniosków przez bank, Inwestor podpisuje umowę kredytu z dotacją z wybranym bankiem.
 3. Inwestor podpisuje umowę z wykonawcą instalacji.
 4. Otrzymany kredyt można przeznaczyć na sporządzenie projektu, zakup kolektorów i niezbędnej aparatury oraz montaż instalacji.
 5. Aby otrzymać 45% dopłatę z NFOŚiGW, gdy Instalacja będzie gotowa, musi zostać przeprowadzony jej odbiór techniczny przez uprawnionego do tego wykonawcę lub inspektora nadzoru budowlanego.
 6. Po przeprowadzeniu odbioru technicznego instalacji, wszystkie faktury za wykonanie projektu, zakup i montaż instalacji oraz inne wymagane dokumenty wraz z protokołem końcowego odbioru przedsięwzięcia należy przedłożyć w banku.
 7. NFOŚiGW przekazuje do banku należną dotację, która zostaje przekazana na poczet spłaty kredytu.

UWAGA! Inwestor nie może przedłożyć bankowi faktur datowanych przed terminem złożenia wniosku o dotację, i protokołu odbioru datowanego przed podpisaniem umowy z bankiem. Dotacja do kredytu stanowi przychód osoby fizycznej i podlega opodatkowaniu, o czym beneficjenci muszą pamiętać przy sporządzaniu rocznego zeznania podatkowego.

Szczegółowe informacje o programie dopłaty do 45 % na kolektory słoneczne NFOŚiGW:

Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.

Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielane są na zasadach określonych w Programie Priorytetowym. Program Priorytetowy określa m.in. budżet programu, wysokość dotacji, terminy składania wniosków oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć, a także wskazuje koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, jakie mogą być objęte kredytem.

Kredyty z dotacją NFOŚiGW udzielane są przez banki na podstawie umów o współpracy.

Postępowanie przy udzielaniu dotacji NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitał kredytu bankowego:

 1. Wnioskodawca składa w Banku wniosek o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskiem o kredyt (formularze wniosków udostępnia bank). Do wniosku dołącza:
  a) Dokumentację projektową wykonania instalacji w postaci jednego z dokumentów
  - oferty wykonawcy
  - projektu instalacji
  - projektu budowlano – wykonawczego (jeśli wymaga tego prawo)
  b) Dokument potwierdzający spełnienie wymogów Prawa budowlanego (jeden z dokumentów):
  - oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych.
  - kopia zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych
  - kopia prawomocnego pozwolenia na budowę
  c) Dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej w budynku lub wynajmu pomieszczeń (jeśli dotyczy).
  d) Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania budynkiem / budynkiem w budowie.
  e) Pełnomocnictwo Zarządu/Zarządcy Wspólnoty w formie uchwały.
  f) Inne dokumenty wymagane przez Bank.
 2. Kredytobiorca zawiera umowę na kredyt z dotacją oraz pisemną umowę z Wykonawcą. Umowa z Wykonawcą powinna zawierać zobowiązanie wykonawcy do montażu przedmiotowej instalacji kolektorów słonecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta instalacji kolektorów słonecznych oraz gwarancję na prawidłową pracę tej instalacji oraz określać wartość pomniejszenia należności wykonawcy o przyznane przez niego beneficjentowi upusty, rabaty, zwroty, bonifikaty lub inne podobne formy pomniejszania należności, także przyrzeczone beneficjentowi po wykonaniu przedsięwzięcia, w przypadku ich stosowania.
  Od tego momentu może przedkładać w banku faktury do zapłaty wykonawcy z kredytu, zgodnie z podpisaną umową z bankiem.
 3. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia Kredytobiorca i Wykonawca podpisują protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji.
 4. Kredytobiorca przedkłada w Banku w terminie nieprzekraczającym 30 dni od zrealizowania przedsięwzięcia następujące dokumenty:
  a) protokół końcowego odbioru
  b) kopie faktur
  c) oświadczenie o niewykorzystywaniu efektu przedsięwzięcia w działalności gospodarczej
  d) dokumenty potwierdzające zgodność kolektora z wymaganą normą
  e) umowę z wykonawcą przedsięwzięcia
  f) inne dokumenty określone w umowie kredytu z dotacją.
 5. Bank po wypłaceniu całości kredytu na koszty kwalifikowane (bezgotówkowym zapłaceniu faktur) i ewentualnym przeprowadzeniu kontroli realizacji przedsięwzięcia, w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od otrzymania protokołu końcowego odbioru (a w przypadku nowo wybudowanego budynku mieszkalnego oświadczenia o zamieszkaniu w tym budynku), występuje do NFOŚiGW o środki na dotację na częściową spłatę kwoty kredytu. W przypadku nowo budowanych budynków oświadczenie o zamieszkaniu beneficjent powinien przedłożyć najpóźniej w terminie 9 miesięcy od podpisania protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia, lecz nie później niż do 30 września roku następnego po zawarciu umowy kredytowej.
 6. Dotacja jest wypłacana przez NFOŚiGW na rachunek banku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo sporządzonego wystąpienia o środki na dotacje.
 7. Bank przekazuje dotację na rachunek kredytobiorcy na poczet spłaty kapitału kredytu w terminie nie przekraczającym dwóch dni roboczych od dnia otrzymania dotacji z NFOŚiGW.